OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto všeobecne obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Haute Communications s.r.o., so sídlom Partizánska 3264/12, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO:53109287 DIČ: 2121267654, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č. 40401/P (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe služby ponúkanej Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.promino.sk (ďalej len „ e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom e-shopu (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho .

Kupujúcim sa  rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná službu prostredníctvom e-shopu.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti ( § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania ( § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa).

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom e-shopu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaných služieb z ponuky e-shopu a celkovú cena týchto služieb.

Tovarom sa rozumejú všetky služby uvedené v ponuke e-shopu.

Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Haute Communications s.r.o.,

so sídlom Partizánska 3264/12, 058 01 Poprad, Slovenská republika,

IČO: 53109287 DIČ: 2121267654
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40401/P

E-mail:   info@promino.sk 

Objednávka

Služby ponúkané v internetovom obchode www.promino.sk si môžete objednať on-line v našom internetovom obchode, vyplnením internetovej objednávky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.
Objednávku môžete zrušiť /platí pre prípad, ak ešte nebola expedovaná/ e-mailom na info@promino.sk.

Zaplatením ceny objednanej služby v plnej výške na základe záväznej objednávky zaslanej objednávateľom poskytovateľovi, a to na účet poskytovateľa uvedený na daňovom doklade vystavenom poskytovateľom vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom zmluvný vzťah, tzn. je medzi poskytovateľom a objednávateľom uzavretá zmluva o poskytovaní služieb. Záväzná objednávka sa považuje za doručenú: (i) v deň, keď poskytovateľ, resp. ním poverená osoba, prevezme záväznú objednávku vo forme online formulára, (ii) v deň, keď objednávateľ potvrdí stlačením tlačidla „objednať s povinnosťou platby“ odoslanie riadne vyplnenej záväznej objednávky vo forme online formulára (ďalej len „odoslanie záväznej objednávky“).

Kúpna cena

Kúpna cena služieb ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom e-shopu je uvedená vždy vedľa vybranej služby. Všetky kúpne ceny udávané pri službe sú konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov služby. Predávajúci nie je platcom DPH.

Platba za službu

Platbu za službu môžete uskutočniť prevodom na bankový účet IBAN: SK56 1100 0000 0029 4508 7597

alebo platobnou kartou prostredníctvom TatraPay a CardPay. Za službu zaplatíte vopred. Služba bude expedovaná až po pripísaní úhrady na účet. Všetky údaje potrebné k úhrade sú uvedené na stránke. Úhradu je potrebné uskutočniť ihneď, v opačnom prípade bude objednávka automaticky stornovaná.


Dodacie podmienky

Objednaná služba vám bude zaslaná emailom na vami udanú emailovú adresu. V prípade, že nie je možné odoslať množstvo a druh služby, ktorá bola uvedená v objednávke, vás budeme kontaktovať s návrhom riešenia. Služba je odosielaná max. do 14 kalendárnych dní po obdržaní platby. V prípade špeciálnej objednávky na mieru zákazníka bude dodacia doba komunikovaná so zákazníkom e-mailom.

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať druh a množstvo služby tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, alebo na základe dohody
– dodať službu v dohodnutej cene a kvalite
– službu odoslať maximálne do 14 dní po obdržaní platby.

Kupujúci sa zaväzuje:

– prevziať objednanú službu, skontrolovať jej stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť
– zaplatiť za objednanú službu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
– za nedodanie služby, ku ktorej došlo vinou tretej osoby

– oneskorené dodanie služby zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi kupujúceho.

Doklad o kúpe služby

K nákupu je priložená faktúra  v elektronickej forme, pdf príloha na stiahnutie.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín e-mailom na adresu

info@promino.sk, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky. Kupujúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak neboli zo strany Predávajúceho dodržané inzerované podmienky uzavretého obchodu (kvalita inzerovaného obsahu, čas dodania). 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade adekvátneho dôvodu, ak ešte nezačal vykonávať žiadne práce, nedodal Kupujúcemu žiaden z inzerovaného obsahu. Adekvátnym dôvodom je predovšetkým to, že nie je objektívne možné dodať obsah inzerátu podľa inštrukcií od Kupujúceho zadaných v objednávke. O tomto je Predávajúci povinný Kupujúceho upovedomiť prostredníctvom emailu. V prípade, že už bola cena za objednaný obsah inzerátu uhradená, www.promino.sk vráti peniaze späť Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa zrušenia objednávky. 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy:

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba dopravcu prevezmete službu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaním e-mailu na adrese info@promino.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie služby k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je bežný spôsob, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:

Ak je predmetom kúpa elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči súhlasí s jeho dodaním v prípade, že zrealizoval platbu a bola mu služba doručená. Podľa §7 ods.6 písmeno l zákona o 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

Ak jej predmetom je poskytnutie služby a už došlo k jej úplnému poskytnutiu (na základe výslovného súhlasu Kupujúceho).

Ak jej predmetom je služba zhotovená podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho služba vyrobená na mieru alebo služba určená osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Ak jej predmetom je elektronický obsah neposkytovaný na hmotnom nosiči, ak už došlo k jeho poskytnutiu (na základe výslovného súhlasu Kupujúceho).

Reklamácie

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Prípadné reklamácie adresujte e-mailom na info@promino.sk

Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaná služba bude do 30 dní od prevzatia reklamovanej služby vymenená za novú, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaná iná, náhradná, alebo vrátená suma za reklamovanú službu. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť objednávateľa s obsahovou náplňou služby, resp. nenaplnenie očakávaní objednávateľa o obsahovej náplni služby.

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.promino.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými  pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle „102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente  Ochrana osobných údajov (link na stranku kde bude document Ochrana ososbnych udajov) v platnom znení od 25.5.2018 v súvislosti so smernicou EÚ.

Cookies

Pre optimalizáciu webovej stránky používame súbory cookies. Prezeraním stránky alebo zatvorením tohoto okna súhlasíte s našou politikou používania týchto súborov.

Pri používaní webovej stránky spoločnosti Haute Communications, s.r.o. nezaznamenávame žiadne informácie, podľa ktorých by bylo možné Vás identifikovať.

Všetky informácie sú anonymné. Váš pohyb po stránke zaznamenávame len preto, aby sme si vytvorili lepší prehľad o tom, ako sa naša stránka využíva a vylepšili jej obsah a funkčnosť. Zmienené informácie získavame pomocou súboru nazývaného cookie.

Súbor cookie je textový súbor, ktorý Vášmu prehliadaču zašle naša webová stránka. Váš prehliadač potom súbor uloží vo Vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, cez ktoré ste pripojení k internetu.

Pri prvej návšteve webovej stránky Vás požiadame o prijatie súborov cookies. Doporučujeme súbory cookies z našich stránok prijať. Pomôžu nám totiž spríjemniť prezeranie stránok nielen Vám, ale aj ostatným návštevníkom. Pokiaľ používanie súborov cookies odmietnete, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Súbory cookies sa samé vymažú po niekoľkých mesiacoch (podľa nastavenia Vášho prehliadača). Automaticky sa však aktualizujú vo chvíli, keď znovu navštívite našu webovú stránku.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.

Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri realizácii tohto zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu. 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Vzťah medzi objednávateľm, ktorý je spotrebiteľom a poskytovateľom sa riadi najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v účinnom znení a Zákonom č. 102/2014 Z.z.

Komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa prioritne vykonáva elektronickou formou, ak v týchto VOP alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch nie je uvedené inak. Emailová správa sa považuje za doručenú, ak je dostupný informačný údaj o tom, že príslušná správa bola adresátovi zaslaná na jeho emailovú adresu.

Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý sa za spotrebiteľa nepovažuje v zmysle týchto VOP a platných právnych predpisov, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v účinnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a  ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.

V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP.

Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky jednostranne zmeniť tieto VOP, ak relevantný zákon neurčuje inak. Túto zmenu zverejní poskytovateľ na svojom webovom portáli, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda účinnosť. Poskytovateľ zverejní zmenu aspoň 7 (sedem) dní pred nadobudnutím jej účinnosti. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy poskytovateľom a objednávateľom, ktoré vznikli pred ich účinnosťou. Informácie poskytnuté objednávateľovi v právnom postavení spotrebiteľa podľa ustanovenia §3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa môžu byť v prípade zmluvných vzťahov uzavretých pred účinnosťou zmeny VOP zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Bližšie informácie o spracovávaní osobných údajoch objednávateľa ako dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení sú uvedené na webovom portáli poskytovateľa tu.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi poskytovateľom a objednávateľom, a sú pre obe strany záväzné.

Všetky spory, ktoré vzniknú (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) a/alebo sa týkajú zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi poskytovateľom a objednávateľom podľa týchto VOP, budú podliehať slovenskému právnemu poriadku a budú rozhodnuté všeobecným slovenským súdom.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.09.2020.

Rešpektujte prosím autorské práva. Bez udelenia súhlasu majiteľa internetového obchodu www.promino.sk nemáte oprávnenie kopírovať fotografie, motívy či texty alebo používať iný obsah tejto www stránky. Taktiež kúpa tovaru neoprávňuje na jeho napodobovanie.